Cambra

Cambra


Índex > Qui som > Cambra

La Cambra de Comerç de Lleida està formada per tots els membres del cens de la cambra, representats a través de:

Òrgans de govern

El President

El President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, el Sr. Jaume Saltó i Albareda, és el representant institucional de la Cambra i ostenta la presidència de tots els seus òrgans. És el responsable de l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern. El president és escollit pels membres del Ple.

També es constitueixen comissions de treball, formades per membres del Ple i altres representants del món empresarial, la missió de les quals és estudiar i seguir en profunditat temàtiques específiques i elevar propostes d’actuació als òrgans de govern de la Cambra.

El Comité Executiu

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra. Està format pel president, d’un a tres vicepresidents, el tresorer i un màxim de set vocals consultors. Tots ells formen part del Ple i són elegits pel mateix Ple.

El Ple

És l’òrgan màxim de govern i representació de la Cambra. Els seus membres són escollits per sufragi universal cada quatre anys pels integrants del cens de la cambra, i representen els diferents sectors d’activitat econòmica de la nostra demarcació.
Les seves principals funcions són les d’adoptar els acords principals per a la vida de la cambra i fixar les grans línies de l’acció cameral. 

Col·laboradors

Contacta

Si vols més informació sobre la Cambra de comerç i Indústria pots posar-t’hi en contacte ( 973 23 61 61 lleida@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

8 + 1 =