Procés electoral

Aquest any 2023, a la Cambra de Comerç de Lleida  hi haurà eleccions per renovar el Ple de la Cambra, el seu òrgan de govern i representació.

En el procés electoral poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o tinguin el seu domicili, social o fiscal en la demarcació de la Cambra de Lleida ,i formin part  del seu cens electoral.

Normativa cameral

Normativa electoral

 

CONSULTA EL CENS ELECTORAL

Quina composició tindrà el Ple de la Cambra?

La nova configuració del Ple de la Cambra entrarà en vigor per les pròximes eleccions (2023) està format per 36 membres, en concret:

  • 28 membres, ja siguin persones físiques o jurídiques elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors i electores de la Cambra, classificats per grups, categories i subcategories.
  • 4 membres, elegits a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
  • 4 membres, elegits entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens.

Qui podrà votar a les eleccions de la Cambra?

Poden votar totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis i/o que tinguin el seu domicili, social o fiscal, dins de la demarcació de la Cambra de Lleida i que formin part del cens electoral d’aquesta corporació.

El cens s’estructura en Grups i Categories, i si s’escau en subcategories, segons l’activitat empresarial que es duu a terme. Els electors de cada grup i categoria i si s’escau subcategoria, elegiran els membres que els han de representar al Ple de la Cambra.

Documents per presentar candidatura

Documents de resolució

Informació eleccions:

Secretaria General
tel. 973.23.61.61
Carrer Anselm Clave 2 , 25007
Lleida