Cambra respon al COVID-19

Cambra respon

al COVID-19


Índex > Cambra respon al COVID-19

Necessites reconeixement del teu establiment comercial pel cumpliment de les mesures de seguretat i higiene per la prevenció del COVID-19?

La Cambra de Comerç de Lleida emet el Segell Comerç de Confiança per reforçar la relació amb els teus clients.

La Cambra de Comerç de Lleida vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i per això posa en marxa una sèrie de serveis d’informació i atenció empresarial. 

CAMBRA RESPON

ENQUESTA DEL MES

FAQ COVID-19

EPIS. QUINS I ON?

Els Webinar Cambra Lleida naixen d’una necessitat creixent de disposar de la formació i la informació al moment des de qualsevol lloc. Gràcies a les sessions gratuïtes Webinar de Cambra Lleida disposaràs d’informació d’interès per millorar la teva competitivitat.

5

gratuïts

5

col·laboració d’empreses que participen de manera desinteressada

5

diversos temes d’interès general

Apunta’t als nostres propers Webinars:

T’has perdut un dels nostres anteriors Webinars?

Rememora tots els nostres anteriors Webinars entrant en aquest enllaç:
https://cambralleida.org/webinars-anteriors
Webinar

 

La Cambra de Comerç de Lleida posa tot el seu equip  humà al serveis de les empreses de la demarcació. Els nostres telèfons de contacte son els següents:

Esther Garcia | Suport a pimes i autònoms.
973236161 ext. 205

Blanca Siurana | Suport a empreses de comerç i turisme.
973236161 ext. 210

Jordi Quejido | Suport a empreses exportadores.
973236161 ext. 217

Laia Galindo | Suport a empreses exportadores.
973236161 ext. 219

Aida Villar | Línies de Finançament.
973236161 ext. 213

Gemma Torres | Formació.
973236161 ext. 212

Xavier Piqué | Consultes de transformació digital.
973236161 ext. 232

Antoni Escales | Documentació comerç internacional.
973236161 ext. 216

Josep Ramon Paris | Suport a empreses.
973236161 ext. 203

FAQs COVID-19

Soc autònom i la meva activitat no es considera essencial, puc treballar?

Sí, qualsevol treballador per compte propi que desenvolupi una activitat no prohibida segons el RD  463/2020, pot continuar realitzant-la amb normalitat, encara que no es consideri activitat essencial segons l’Ordre SND/307/2020, del dilluns 30 de març. La suspensió d’activitat només afecta als assalariats. 

Aplaçament de la declaració i pagament de l'IVA primer trimestre?

El RD llei 7/2020 del passat 12 de març, preveu una sèrie de mesures per flexibilitzar ajornaments de deutes tributaris de pimes i autònoms i així afavorir el seu finançament.

Qui pot sol·licitar l’ajornament de deutes tributaris COVID-19?

Autònoms i pimes. És a dir, les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Termini per sol·licitar aquest ajornament extraordinari?

Del 13 de març al 30 de maig de 2020. Es podrà sol·licitar l’ajornament de l’ingrés de tots els deutes que es trobin en període voluntari de pagament durant aquestes dates.

Quins deutes són ajornables?

Es pot ajornar l’ingrés del deute de totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions presentades entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 fins a 30.000 euros. Han de trobar-se en període voluntari de pagament.

S’inclouen, excepcionalment, deutes que fins ara resultaven inajornables:

Models 111, 115, 123 … relacionats amb retencions i ingressos a compte.

Model 202: pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre Societats.

Model 303: quotes d’IVA repercutides i cobrades. 

Condicions de l’ajornament

El termini serà de 6 mesos.

No es meriten interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

L’ajornament es concedirà per un termini de 6 mesos, els 3 primers sense interessos. Però pimes i autònoms podran tornar els diners als 3 mesos i així no pagar interessos.

Com es sol·licita l’ajornament de deutes tributaris per coronavirus?

Presentar l’autoliquidació a ajornar marcant l’opció de “Reconeixement de deute”.

Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud” dins de l’apartat d’ajornaments.

Omplir els camps de la sol·licitud:

Marcar la casella “Sol·licitud acollida a el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19”.

Aplaçament de la declaració de comptes anuals del exercici 2019?

Pel que fa a la formulació dels comptes anuals, la obligació de presentació queda suspesa i es reprendrà per tres mesos a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma. Si els comptes ja s’haguessin presentat, la verificació jurídica, en cas necessari, s’allargarà dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.(RD llei 2/2020 de 18 de març.

Aplaçament o suspensió de les quotes mensuals de treballadors autònoms a la Seguretat Social?

Es pot sol.licitar una moratòra de sis mesos per a empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.
També es permet l’ajornament del pagament dels  deutes amb la Seguretat Social, que s’hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb un  interès del 0,5%.
En el cas d’autònoms que hagin suspès la seva activitat i rebin la prestació per cessament d’activitat regulada en el RD 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les sense recàrrec fora de termini.

Prestació especial (autònoms) per cessament d'activitat?

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Requisits:

 • Estar afiliats i donats d’alta, a data de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020)
 • Que la seva activitat quedi suspesa (en el RD del 14 de març) o quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent, en relació amb el promig mensual de la facturació efectuada en el semestre anterior.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o tindrà 30 dies per a fer el pagament.

Quantia: el 70% de la base reguladora (mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors) o quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (70% de 944.40= 661,08€)

Vigència: tindrà una durada d’un mes o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma (si dura més d’un mes). El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat. Es cobrarà a mes vençut

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

No s’ha de realitzar de baixa de la Seguretat Social i d’Hisenda en cap moment, ja que durant el temps que es cobri aquesta prestació serà l’estat el que cotitzarà per l’autònom.

Ajuts Generalitat de Catalunya 2.000€, es a fons perdut ? Com sol·licitar aquest ajut?

Les persones treballadores autònomes podran demanar un ajut a fons perdut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros.

Requisits:

 • Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA)
 • Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. És a dir pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de portar menys d’una any d’alta al RETA la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
 • Figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.

Es podran demanar  telemàticament a partir del dia 1 d’abril de 2020 a la web de Gencat, mitjançant el següent enllaç: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/

Com queden els pagaments de subministraments (aigua, llum, gas, escombraries, etc.)?

Els autònoms i empreses poden suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada a l’alça o a la baixa, sense cap cost. 

Mentre duri l’estat d’alarma els autònoms, podran sol·licitar, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Aquestes quantitats es regularitzaran a parts iguals en les factures  corresponents als períodes de facturació en els quals s’integrin els següents sis mesos.

Referent als subministres d‘aigua, el govern ha aprovat les següents mesures:

 • Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
 • Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

L’ajuntament de Lleida, pel que fa a cobraments de taxes i tributs de notificació periòdica i col·lectiva (com són l’IBI, el IAE, l’impost de circulació i les taxes de brossa, ocupació de via pública i guals, per exemple), tramitarà, un cop finalitzi la situació d’alarma, una modificació de les ordenances i la resta de regulacions pròpies que fixen el calendari fiscal municipal, per tal de permetre l’ajornament d’algunes de les dates de càrrec dels rebuts, allargant així el seu període de cobrança. També es planteja canvi de l’ordenança general de recaptació que permetrà a tothom que no pugui fer front als pagaments dels seus tributs, tant si els té domiciliats com si no, sol·licitar un fraccionament sense interessos del pagament, que es podria fer efectiu en aquestes condicions fins al mes de desembre.

Com queden els pagaments d’assegurances?

El govern no ha decretat cap mesura en referència a aquests pagament, per tant, caldrà fer el pagament regular.

Que caldrà presentar per demanar l’ajut per autònoms?

La Generalitat ha posat en marxa una línia d’ajuts de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes, que es podran demanar a partir d l’1 d’abril.

No es disposa del llistat de documents que caldrà presentar, però prepareu:

 • DNI
 • Justificant d’alta al RETA.
 • Document acreditatiu de les pèrdues econòmiques (comparant ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019)
 • últim rebut pagat d’autònoms

Soc autònom i vull demanar la prestació extraordinària. Cal que em doni de baixa de la Seguretat Social i Hisenda?

No s’ha de realitzar aquest pas previ, durant el temps que es cobri aquesta prestació serà l’estat el que cotitzarà per l’autònom.

Si es demana la prestació extraordinària per cessament d’activitat, quan es cobrarà?

Es cobrarà a mes vençut i tindrà una durada d’un mes o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Durant el temps que es cobri la prestació per cessament d’activitat caldrà fer front al pagament d’autònoms?

No, l’autònom no haurà de fer front a pagaments de Seguretat Social ni d’Hisenda durant aquest temps.

Tinc un taller de reparació de vehicles, puc obrir?

Tot i que no quedi clar en les mesures aprovades pel govern. Els serveis essencials requereixen l’ús de vehicles (emergències, ambulàncies, cossos de seguretat…), els tallers com a establiments industrials han de vetllar pel manteniment i les correctes condicions de seguretat d’aquests vehicles. Alhora que vetllar pel manteniment del transport terrestre prioritari.