Preguntes

1. Quins instruments financers ha aprovat la Unió Europea?

La Unió Europea, en el marc del Consell Europeu celebrat al juliol de 2020, ha aprovat dos grans paquets de fons, un d’ells té caràcter ordinari i respon al finançament cíclic de la UE i l’altre és extraordinari, en atenció a la crisi generada per la pandèmia COVID-19.

En primer lloc, el Marc Financer Plurianual per al període 2021-2027, que compta amb un import de 1,074 bilions d’euros, és el pressupost a llarg termini de la UE que aquesta dissenya per a períodes de set anys. 

En segon lloc, el Pla Europeu de Recuperació, dotat amb 750.000 milions d’euros, té com a objectiu impulsar temporalment la capacitat financera del pressupost de la UE amb nous fons captats en els mercats financers.

A aquest instrument extraordinari cal afegir les tres importants xarxes de seguretat per als treballadors, les empreses i els Estats, aprovades pel Consell Europeu a l’abril de 2020, amb una dotació per valor de 540.000 milions d’euros, com el mecanisme SURE per al finançament dels esquemes de reducció d’ocupació (els ERTO en el cas d’Espanya).

2. En quin moment ens trobem?

Pendent aprovació dels diferents Plans Nacionals de Recuperació ja enviats a la Comissió Europea.

3. Quines són les prioritats del Pla Europeu de Recuperació?

El Pla Europeu de Recuperació es vertebra al voltant de tres grans àmbits, dins dels quals s’emmarquen els diferents instruments i fons que inclou:

 • Ajudar els Estats membres a recuperar-se.
 • Rellançar l’economia i donar suport a la inversió privada.
 • Aprendre de l’experiència de la crisi.

El primer d’ells concentra el gruix del total dels 750.000 milions d’euros del Pla (737.500 milions) i està orientat a impulsar les inversions i reformes conformement als tres vectors de transformació:

 • La transició ecològica (Pacte Verd).
 • La transició digital.
 • La reindustrialització.
4. Quins són els terminis associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència?

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència té un pressupost de 672.500 milions d’euros, concentrant el 90% de l’import total del Pla Europeu de Recuperació. En conseqüència, compta amb una rellevància substancial dins de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia.

El desemborsament dels fons està subjecte a la necessària presentació d’un Pla Nacional de Reformes i Inversions 2021-2023 per part de tots els Estats membre.

En aquest sentit, les fites previstes són els següents:

 • Fase 1. Elaboració. Articulació del Pla Nacional de Reformes i Inversions 2021-2023 per part del Govern, per a la seva presentació a la Comissió Europea. Pot enviar-se l’esborrany del Pla a partir del 15 d’octubre de 2020, havent de lliurar-se el definitiu abans del 30 d’abril de 2021.
 • Fase 2. Avaluació. La Comissió Europea disposa de 2 mesos per a avaluar el Pla i proposar la seva aprovació al Consell, que decidirà per majoria qualificada (almenys 15 Estats membre que representin al 65% de la població de la Unió).
 • Fase 3. Desplegament i seguiment, amb els següents punts rellevants:
  • Compromís de despesa:
   * 70% de l’import en 2021 i 2022.
   *30% en 2023 i 2024.
  • Execució: fins a finals de 2026
  • Compliment de fites i objectius:
   * L’avaluació positiva de les sol·licituds dependrà del compliment satisfactori de les fites i objectius proposats.
   * S’habilita un “Fre de seguretat”, que entrarà en joc quan un o més Estats membre considerin que existeixen desviacions greus en la implementació del Pla nacional d’algun altre Estat membre.
5. Quin és el finançament que li correspon a Espanya del Pla Europeu de Recuperació?

Del total dels fons que se li seran assignats a Espanya, al voltant de 81.000 milions d’euros vindran en forma de subvencions per mitjà de diferents instruments financers, destacant els 69.528 milions d’euros d’ajudes no reemborsables provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Així mateix, s’espera que en 2021 arribin a l’economia espanyola fins a 10.269 milions d’euros a través del mecanisme REACT-EU, podent optar, a més, a un segon tram d’aquests fons que podria ascendir a 10.000 milions d’euros i que, finalment, es concretarà en virtut dels últims indicadors socioeconòmics disponibles al tancament de 2021.Respecte al Fons de Transició Justa, s’espera que Espanya rebi 452 milions d’euros a l’empara del Pla Europeu de Recuperació.

6. Quins són els criteris d'avaluació de la Comissió Europea respecte del Pla Nacional de Reformes i Inversions 2021-2023, vinculat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que presenti el Govern d'Espanya?

La Comissió avaluarà la importància i la coherència del Pla, així com la seva contribució a les transicions ecològica i digital, i, a tal fi, tindrà en compte els següents criteris:

 • Si està previst que el pla de recuperació i resiliència contribueixi a abordar de manera efectiva els reptes assenyalats en les recomanacions específiques per país pertinents dirigides a Espanya o en altres documents pertinents adoptats per la Comissió en marc del Semestre Europeu.
 • Si el pla conté mesures que contribueixin de manera efectiva a les transicions ecològica i digital o a fer front als desafiaments que es deriven d’elles.
 • Si està previst que el Pla tingui una incidència duradora a Espanya.
 • Si està previst que contribueixi de manera efectiva a reforçar el potencial de creixement, la creació d’ocupació i la resiliència econòmica i social d’Espanya, a mitigar l’impacte econòmic i social de la crisi i a millorar la cohesió econòmica, social i territorial.
 • Si la justificació proporcionada per Espanya sobre l’import dels costos totals estimats del Pla és raonable i versemblant i guarda proporció amb les repercussions previstes en l’economia.
 • Si conté mesures específiques per a l’execució de reformes i projectes d’inversió pública que representen actuacions coherents.
 • Si està previst que les iniciatives proposades per Espanya garanteixen una execució efectiva del Pla, segons el calendari previst, els objectius intermedis i les fites, i els indicadors corresponents.

Aquests criteris s’inclouen dins de la proposta de Reglament pel qual s’estableix un Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Contacta

Si vols més informació sobre els l’Oficina de Fons Europeus pots posar-te en contacte amb Jordi Quejido ( 973 23 61 61 jquejido@cambralleida.org o omplir el formulari següent:

6 + 1 =