El consultor especialitzat en el sector agrquímic a Sinergis Gestio Integrada, José Luis Virosta, analitza la normativa europea i el Reial Decret 999/2017

El consultor especialitzat en el sector agroquímic a Sinergis Gestión Integrada, José Luis Virosta, ha explicat avui a la Cambra de Comerç de Lleida que el nou reglament Europeu de Fertilitzants ha creat un marc juridic nou que vol acabar amb el lliure mercat en el que la responsabilitat sobre la qualitat i l’efectivitat dels fertilitzants recau directament sobre el fabricant. Per això, les empreses que a partir d’ara vulguin produir fertilitzants hauran d’adaptar els seus processos i complir de manera escrupolosa la legislació una vegada entri en vigor, tant pel que fa a l’estabilitat del producte com a l’eliminació de patògens. Alhora, la nova normativa redueix la càrrega burocràtica que retalla els terminis per a les homologacions i evita la duplicitat en les relacions amb l’Administració.

En aquest sentit, Virosta ha assenyalat que la proposta de crear un marcatge CE, neix d’un estudi realitzat l’any 2010 en el que es va concloure que tant les esmenes com els apartats relatius a fertilitzants orgànics tenien importants carències que afectaven especialment a paīsos com Espanya, Portugal, Itàlia o Grècia que tenen la seva pròpia legislació nacional que inclou adobs líquids amb menor concentració de nutrients, productes orgànica i altres productes especials com aminoàcids o microorganismes. Per tant, amb la identificació CE es garantirà als consumidors -agricultors majoritàriament- que el producte compleix els requisits normatius harmonitzats a la UE.

Alhora, la nova normativa suposa un marc legislatiu que permet el desenvolupament de nous productes com els bioestimulants microbians, i facilita un marc de seguretat jurídica per als fabricants que hi inverteixin a llarg termini, sempre i quan siguin capaços de demostrar l’eficàcia del producte resultant i el compliment dels requisits de seguretat i qualitat.

El nou marc legislatiu pretén potenciar l’economia circular i incentivar la utilització de nutrients reciclats reduint la dependència dels productes importats a la UE així com aposta per a una millor utilització dels fertilitzants que procedeixin de dejeccions ramaderes al camp oferint una sortida a la gestió d’aquests subproductes ramaders.

Entre altres propostes, el reglament adapta els límits contaminants de Cadmi, enumera quins elements es poden fer servir com additius i substàncies agronòmiques, estableix la seva compatibilitat amb el Reglamento CE 1907/2006 REACH, obliga als fabricants a fer proves aleatòries als productes que arribin al mercat i defineix la utilització dels productes bioestimulants que modifica el Reglament CE 107/2009 sobre productes fitosanitaris.

Alhora i pel que fa al Reial Decret 999/2017 sobre productes fertilitzants els punts que s’han analitzat se centren en la lliure circulació al mercat interior de la UE, aborda la problemática dels adobs fosfatats, estableix els requisits aplicables als productes i a les categories funcionals i materials de components, a l’etiquetatge i a les obligacions dels fabricants, agents econòmics, comercialitzadors, i importadors. També ha parlat del procediment d’avaluació i les obligacions dels organismes notificadors alhora que ha presentat les eines per al compliment normatiu.