Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

Ja ha passat una setmana des que la societat va decidir el futur de Catalunya a les urnes. Ara és l’hora dels polítics. Dels pactes i les aliances. Però també de dissenyar els pressupostos per al 2025 i fer-los realitat d’una vegada per totes. És per això que des de la Cambra de Comerç de Lleida, juntament amb la resta de cambres catalanes, hem treballat un decàleg d’accions, on es recullen els 10 objectius que considerem més urgents i prioritaris per al nostre territori.

Com a primer punt, i amb la finalitat de fer de Catalunya una societat del coneixement líder, instem a incrementar significativament la inversió en R+D+I, assolint el 3% del PIB per al 2030, focalitzant-la especialment en la innovació empresarial amb polítiques que dinamitzin la utilització eficaç dels Fons Next Generation.

En segon lloc, els ens camerals també apostem fermament per la dignificació i expansió de la Formació Professional, implementant un model d’FP dual que connecti directament amb les necessitats del teixit empresarial i faciliti la inserció laboral dels joves. Aquestes mesures han de complementar-se amb un reforç substancial de les infraestructures, tant aeroportuàries com ferroviàries i viàries, que vertebrin el territori català i millorin la connectivitat regional, estatal i europea.

Si ens centrem en la vertebració del territori, el punt tres d’aquest decàleg, cal que es defineixi i es desenvolupi un Model Aeroportuari català i s’impulsin els aeroports de Lleida-Alguaire i el de la Seu d’Urgell. En aquest sentit, des de la Cambra de Lleida també reclamem noves connexions transversals ferroviàries i una millora de les freqüències dels trens AVE i AVANT, així com fer realitat d’una vegada per totes el servei de Rodalies al territori de Lleida.

Com a quart bloc, i pel que fa a l’administració, cal una reforma profunda que impliqui la creació d’un òrgan col·legiat de supervisió, la simplificació de procediments i una digitalització efectiva que minimitzi costos i temps de resposta. Això ha d’anar acompanyat d’un model de finançament renovat que garanteixi l’equitat i suficiència financera, respectant la contribució de cada regió i assegurant un repartiment equitatiu i proporcional d’inversions, especialment en àmbits com l’habitatge públic i la transició ecològica. Una demanda que es recull en el punt cinc de l’esmentat document.

En sisè lloc, les cambres catalanes continuem reclamant que Catalunya rebi un volum d’inversions de l’Estat proporcional i adequat a les seves necessitats i al seu potencial econòmic. És a dir, en consonància al seu pes en el PIB del conjunt de l’Estat. Així mateix, cal posar en marxa els mecanismes que garanteixin la plena execució de les inversions pressupostades, tant a l’Estat com a la Generalitat.

Urgim, tal com es mostra en el punt 7 del decàleg, a una acció decidida en la transició ecològica, potenciant les energies renovables i les tecnologies d’estalvi d’aigua, així com en la implementació de polítiques per a la reducció d’emissions. El desenvolupament de nous recursos hídrics i la millora de l’eficiència en el consum d’aigua, punt vuit, són prioritaris per garantir la sostenibilitat del nostre entorn.

En el bloc nou es detalla la importància de desenvolupar ecosistemes d’innovació local amb vocació global al voltant de les tecnologies en les quals Catalunya disposa de capacitats i recursos, com per exemple, TIC, biotecnologia, energies renovables, impressió 3D… amb l’objectiu de crear un sistema d’incentius  als investigadors perquè actuïn com a emprenedors.

I ja per últim, i no per això menys important, les cambres catalanes també volem reforçar el nostre compromís amb la igualtat de gènere, promovent polítiques que assegurin una representació equitativa en tots els àmbits laborals i impulsant la inversió en sectors tradicionalment feminitzats, per garantir condicions laborals justes i equitatives.

Amb aquest decàleg queda palesa la necessitat d’un marc col·laboratiu entre públic i privat, per dur a terme una aposta decidida pel nostre territori. És imprescindible que els partits polítics garanteixin en aquests moments  una governabilitat que generi confiança en el món empresarial. Per aquesta raó necessitem un govern urgent que consideri aquestes directrius a partir d’ara per garantir un futur pròsper i resilient per al conjunt de Catalunya en general, i per a la Plana, el Pirineu i l’Aran, en particular.