Article de Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida

Si fa un any, des de la Cambra de Comerç de Lleida encarregàvem un estudi per analitzar el nombre d’empreses que deixaven el nostre territori per un altre emplaçament, ara n’hem encarregat un altre per abordar de manera rigorosa el fenomen de l’arribada d’empreses a la província de Lleida. Amb l’objectiu de donar resposta a les dues preguntes que inicialment van motivar la realització d’aquesta investigació: quina dimensió i quines característiques té el fenomen de les empreses que decideixen traslladar la seva seu social a les comarques de Lleida? I quins factors fan que les empreses es decantin per Lleida i, per tant, es poden considerar elements d’avantatge competitiu a l’hora d’atraure noves inversions?

Una de les dades principals extreta de l’informe és que més de 50 empreses arriben cada any a la demarcació de Lleida. La gran majoria d’aquestes són empreses petites –més del 90% microempreses-, una dada que posa de manifest les dificultats per atreure empreses de gran dimensió. Per sector, el 28% prové del sector comercial, el 19% de la construcció i el 12% de les activitats immobiliàries. Del total, una tercera part s’instal·len a la capital de Segrià.

En xifres reals, durant el termini establert d’estudi -entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2020- van traslladar la seva seu social a la demarcació de Lleida, provinents d’altres territoris de l’Estat, un total de 341 empreses que segueixen actives. Unes dades que situen Lleida com una província capaç d’atreure un major nombre d’empreses que altres territoris amb una densitat empresarial similar, com Badajoz, Cantàbria o Valladolid. Tot i que la capacitat d’atracció és inferior si comparem Lleida amb Girona, Tarragona o Osca.

Una Lleida plena d’oportunitats

El factor més determinant que porta aquest canvi d’emplaçament és el que fa referència a motius personals i familiars. I, tot i que té un caràcter subjectiu i afecta exclusivament a les petites empreses, cal tenir-lo en consideració, ja que la seva anàlisi qualitativa fa emergir dos elements rellevants: la qualitat de vida de les comarques de Lleida i el cost de l’accés a l’habitatge -en molts casos, un 50% més econòmic que la mitjana catalana-.

També hi ha altres tres factors que requereixen especial atenció: la proximitat de clients, especialment en el sector agroalimentari -cal recordar que Lleida i Osca tenen un PIB agrari superior al 30%-; l’existència de centres d’investigació; i la ubicació geogràfica i la connectivitat. En aquest sentit, Lleida garanteix una mobilitat de persones àgil -especialment amb l’alta velocitat-, i compta també amb una situació privilegiada pel que fa al transport de mercaderies.

L’estudi també destaca cinc factors secundaris que també tenen alguna incidència en el trasllat de la seu social a Lleida: les sinergies amb altres empreses; l’oferta i costos del sòl; la disponibilitat de treballadors; l’accessibilitat a matèries primeres; i el nivell de competències a la zona.

Saldo negatiu

Però no n’hi ha prou amb oferir avantatges competitius i factors com la proximitat i una millor qualitat de vida. Cal saber-los aprofitar i aconseguir que aquestes xifres continuïn a l’alça. Ja que si fem una comparativa entre les empreses que arriben i les que marxen, la dada presenta un saldo negatiu en el període estudiat (2015-2020), tot i que la tendència es reverteix en els últims dos anys.

L’arribada d’empreses (341) ha estat insuficient per cobrir-la sortida (428), produint-se un saldo negatiu de 87 empreses. La pèrdua de teixit empresarial ha estat superior a l’experimentat en altres territoris de similar densitat empresarial, així com als més propers geogràficament, on fins i tot han guanyat en nombre d’empreses fruit d’aquests moviments.

És per això que cal prestar atenció als factors que les empreses consideren més atractius, fins i tot els de caràcter personal i familiar, per potenciar les virtuts del nostre territori i generar riquesa. És molt important que situem Lleida al món i projectem les avantatges del nostre territori. No podem esperar més. Ara és el moment de treballar plegats d’una vegada per totes per dinamitzar l’economia del nostre territori, i en conseqüència, millorar el benestar de la nostra gent. Lleida s’ho mereix! Lleida és terra d’oportunitats!