Mesures econòmiques davant el coronavirus

El Coronavirus 2019 (COVID-2019), té importants implicacions, no només per a la salut pública, sinó també per a l’activitat econòmica.

L’impacte d’aquesta crisi sanitària en l’àmbit empresarial pot tenir conseqüències, tant des d’un punt de vista estrictament industrial (manca de subministres, retards en els lliuraments, cancel·lacions de fires, viatges i d’altres esdeveniments), com des d’un punt de vista contractual i d’altres.

La Cambra de Comerç de Lleida vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i per això posa en marxa un servei d’atenció empresarial per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin prenent per afrontar aquesta crisi.

Mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

Ajuts, prestacions i recursos per empreses i autònoms

Crèdits i préstec

Ajornament de tributs

Comerç

Mesures per al sector turístic

Afectacions en el Comerç Internacional

Mesures de protecció als treballadors

Altres mesures

Accedeix al BOE

Canal informatiu de la Cámara de Comercio de España

Mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

El Ministerio de Trabajo ha publicat una Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació al nou Coronavirus, on es contempla la possibilitat de sol·licitar un ERTO tant per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció (ERTO objectiu) o per causes de força major.

Els ERTO, tant objectius com de força major poden ser tant de suspensió com de reducció de jornada i s’han de tramitar tot i que només estiguin afectant a un nombre reduït d’empleats ja que no apliquen els criteris de còmput de l’acomiadament col·lectiu.

La duració en cap cas està prevista i és quelcom a determinar en el procediment corresponent. Si s’opta per un ERTO de reducció de jornada, aquesta ha de ser entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base de la jornada diària, setmanal, mensual o anual. En qualsevol cas, les mesures que es plantegen han d’anar orientades a superar la situació conjuntural que s’exposi.

Arrel del Reial Decret 8/2020, de 17 de març les situacions conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de força major.


S’agilita la tramitació dels procediments de regulació d’ocupació. El procediment per força major serà molt més àgil i trigarà entre 5 i 10 dies i per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció es trigarà com a màxim 19 dies.

Exoneració del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social quan es tracti d’empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a mantenir l’ocupació. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l’aportació empresarial.

Es reconeix el dret als treballadors de rebre la prestació contributiva per atur, encara que no acumulin el període de cotització mínim per rebre-la. Aquesta prestació no computarà a efectes de consumir els períodes màxims establerts per aquesta percepció.

També es podran acollir a aquestes mesures les persones que tinguin la condició de sòcies treballadores en les societats laborals i cooperatives de treball associat que cotitzin per la contingència d’atur.

La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar el promig de les bases dels últims 180 dies cotitzats o en el seu defecte del període de temps inferior immediatament a la situació d’atur. La durada s’allargarà fins a la finalització de la suspensió o de la reducció temporal.

També els treballadors fixos discontinus y aquells que realitzen treballs fixes i periòdics afectats  pel Coronavirus podran tornar a percebre la prestació d’atur, amb un límit de 90 dies quan es tornin a trobar a l’atur.

El reial decret-llei 09/2020. del 27 de març, detalla el procediment de reconeixement per contribució per desocupació en una situació que es preveu limitada i acotada en el temps.

S’especifica quina ha de ser la documentació i com ha de ser la comunicació per part de l’empresari a el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) perquè la prestació pugui ser reconeguda com més aviat millor. Així mateix, s’estableix que la data d’inici de la prestació d’atur serà la de el moment en què s’hagi produït la suspensió per força major o la data en què l’empresa comuniqui la seva decisió a l’autoritat, de manera que es garanteix la percepció des el moment en què es produeix la falta d’activitat.

El termini de resolució per silenci administratiu dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) s’ha equiparat a el de resolució expressa. S’implementaran els mecanismes de control perquè les empreses les sol·licituds continguin dades falses o incorrectes siguin sancionades d’acord amb l’ordenament vigent per evitar l’ús fraudulent de fons públics.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha d’incloure entre els seus plans d’actuació la comprovació de les causes al·legades per als ERTO. També s’estableix que, en cas de sol·licituds amb falsedats i incorreccions, incloent la falta de causa o la manca de necessitat de l’ERTO, l’empresa pot ser sancionada i haurà de retornar a l’entitat gestora les quanties percebudes en concepte de prestació.

Ajuts, prestacions i recursos per empreses i autònoms

Convocatòria d’ajuts extraordinaris, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma.

BENEFICIÀRIS

 • Ser una microempresa o persona treballadora autònoma (fins a 10 treballadors/es i facturació anual inferior als 2 milions d’euros). S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 persones treballadores.
 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya
 • Haver suspès l’activitat per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març al seu  l’article 10 i a l’ Annex , i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat o bé haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
 • Manteniment del 100% la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

QUANTIA DE L’AJUT

L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es) amb en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació és del 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=microempreses

FAQS sobre els ajuts. Aquí

Subvenció de Promoció Econòmica – Ajuts empresarials COVID19 de la ciutat de Lleida. Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida, publica el 20 de juliol la convocatòria per a la concessió d’ajuts de fins a 1.200€ per impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

PERSONES BENEFICIÀRIES    
Les persones treballadores autònomes i empreses afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, quan es donin aquestes situacions:

• Haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma,  o bé,

• Activitats amb obertura al públic permesa, que acreditin una reducció mínima del 50% de la seva facturació el 2n trimestre del 2020 respecte al 2n trimestre del 2019, o bé, respecte a la mitjana de la facturació dels mesos anteriors en el cas d’antiguitat inferior a un any.

• Trobar-se l’activitat en situació d’alta en el moment d’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.

• Que l’activitat de l’empresa tingui domicili social en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.

• Tenir una facturació de menys de 300.000 € en cadascun dels darrers 3 exercicis.

Queden excloses les activitats del sector turístic determinades en la Llei 13/2002 de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i també les activitats de l’hostaleria i la restauració.

Un mateix beneficiari no pot presentar més d’una sol·licitud en aquests mateixos ajuts.


QUANTIA DE L’AJUT
• La quantia de l’ajut serà del 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable, amb un import màxim de 1.200€ per persona beneficiària.

• Les persones que han estat beneficiàries dels Ajuts al Teixit Empresarial de l’Ajuntament de Lleida en alguna de les seves tres edicions anteriors (anys 2017, 2018 i 2019), en aquests casos l’ajut serà del 30% del total de la despesa i/o inversió subvencionable amb un import màxim de 900€ per persona beneficiària.

• L’import de la subvenció s’establirà, tal i com estableix el punt 2 “Quantia” de les bases, segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari/a.

DESPESES SUBVENCIONABLES 
Despeses corrents (quota autònoms, quotes del lloguer del local, quota de préstecs… ), despeses inversions per a l’adaptació del local i les instal·lacions per aplicar mesures preventives i de seguretat front a l’exposició de la Covid-19 i inversions i/o despeses per a la transformació digital de les empreses per fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals.

S’acceptaran aquelles despeses/inversions realitzades entre l’1 d’abril 2020 i el 30 de juliol de 2020.


SOL·LICITUDS
Termini de presentació: Del 21 al 30 de juliol de 2020
Les sol·licituds només es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida:
www.paeria.cat/ajutsempresarialscovid

Subvencions per a micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció afectades pel Covid-19

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajudes per a pal·liar els efectes que ha causat la pandèmia del Covid-19 en les micro i petites empreses catalanes, un grup majoritari en el sector industrial català.

Concretament, la subvenció atorga 1.500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Aquesta nova ajuda contribueix de manera directa a suportar una part de les despeses estructurals i fixes  de les empreses.

Les empreses que poden ser beneficiàries són:

 • Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33; i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39.
 • Micro i petites empreses industrials i també autònoms, que pertanyin als sectors anteriorment esmentats i que disposin de treballadors assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins el 31 de desembre (menys de 49 treballadors).
 • Empreses amb Seu Social o operativa a Catalunya.
 • Que acreditin una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019

Per a més informació consulta la web de Canal Empresa

Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Requisits:

 • Estar afiliats i donats d’alta, a data de la declaració de l’estat d’alarma (14/03/2020)
 • Que la seva activitat quedi suspesa (en el RD del 14 de març) o quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent, en relació amb el promig mensual de la facturació efectuada en el semestre anterior.
 • En el cas de produccions agràries de caràcter estacional quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o tindrà 30 dies per a fer el pagament.

Quantia: el 70% de la base reguladora (mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors) o quan no s’acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 % de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (70% de 944.40= 661,08€)

Vigència: tindrà una durada d’un mes o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma (si dura més d’un mes). El temps de la seva percepció s’entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Ajut a autònoms de fins a 2.000€

Paral·lelament les persones treballadores autònomes podran demanar un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros.

Requisits:
– Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA)
– Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. És a dir pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de portar menys d’una any d’alta al RETA la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
– Figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
– Tenir domicili fiscal a Catalunya.

Es podran demanar  telemàticament a partir del dia 1 d’abril de 2020 a la web de Gencat.

La Generalitat posa en marxa el Canal Empresa, el portal únic de serveis i tràmits per empreses, autònoms i professionals, que contindrà tot el detall de les mesures a la pàgina canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms  i s’actualitzarà a mesura que en surtin de noves

Suport a la digitalització

El Govern està treballant en el PLAN ACELERA PYME: Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les pimes des de l’assessorament i la formació, a través de l’entitat Red.es, que posarà en marxa un conjunt d’iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mig termini.

Consulta la web de Acelera Pyme

Crèdits i préstec

Línia d’avals per a empreses i autònoms

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagament a empreses i autònoms per ajudar les empreses  i autònoms a la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributaries i altres qüestions de liquiditat. Condicions a establir.

El 24 de març s’aproven les condicions per posar en marxa el primer tram de la línia d’avals per a empreses i pel col·lectiu d’autònoms. Aquest primer tram està dotat amb un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reservarà per a garantir préstecs d’autònoms i pimes.

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020. Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020 a les entitats financeres amb les quals l‘ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

Augment de les línies ICO de finançament per a empreses i autònoms.

Ampliació del límit d’endeutament previst per l’ICO ( Instituto de Crédito Oficial) en 10.000 milions d’euros amb l’objectiu de facilitar la liquiditat de les empreses, en especial pimes i autònoms.

Consulta la web ICO

Línia de crèdit de 1.000 milions d’euros 

Amb l’objectiu de mitigar els efectes econòmics del COVID-19 sobre les nostres pimes, des del Govern es posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d’euros que es formalitzarà  a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. 

Consulta condicions

ICF Eurocrèdit Covid-19 

El Institut Català de Finances (ICF) ha posat en marxa per a pimes afectades pel Covid-19 una nova línia de finançament.
Aquesta línia compta amb una dotació inicial de 70 milions d’euros i té unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.
Aquests préstecs van destinats a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19; vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.
Més informació a la pàgina del FonsUECat: FonsUECat/ICF Eurocrèdit Covid19, o a la pàgina web de l’ICF: ICF/Eurocredit Covid19.

Ajornament de tributs

Extensió dels terminis per la presentació e ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributaries

Fins al 20 de maig de 2020.  
El volum d’operacions no ha de ser superior a 600.000 euros.
Si la forma de pagament és la domiciliació el termini s’estendrà fins al 15 de maig de 2020.

Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social

Moratòries
Es concediran moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. Les moratòries seran de sis mesos i resultaràn d’aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi l’activitat econòmica dels quals, entre aquelles que no es trobin suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, estigui inclosa en els següents codis de CNAE-2009 publicats en l’Ordre Ministerial ISM/371/2020 de 24 d’abril.

El període de meritació per a empreses seria el comprès entre abril i juny de 2020, i per a autònoms seria el comprès entre maig i juliol de 2020.

Ajornament
Tots aquells que no puguin demanar moratòria podran demanar ajornament.Es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb un  interès del 0,5%.

En el cas d’autònoms que hagin suspès la seva activitat i rebin la prestació per cessament d’activitat regulada en el Reial decret llei 8/2020 i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les sense recàrrec fora de termini.

La resolució de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos des de la sol·licitud. No obstant això, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social en les liquidacions de quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud.

La realització de les gestions amb la Seguretat Social, es farà a través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED).

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari.

Ampliació fins al 30 d’abril de 2020 dels terminis de pagament de deute tributari, venciment de termini i fraccionament d’acords d’aplaçament i fraccionaments concedits, terminis relacionats amb el desenvolupament de subhastes i adjudicació de béns, al igual que els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributaria.

Ajornament de pagament d’impostos PIMEs

En l’àmbit de la gestió tributària estatal, l’article 14 del recent publicat Reial Decret-Llei estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions el termini de presentació i pagament de les quals finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre i quan l’import total dels ajornaments no superi els 30.000 euros.

Aquest període englobarà les autoliquidacions corresponents als períodes de febrer, març, abril i del primer trimestre de 2020 i serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.

No obstant, només aplicarà als subjectes passius amb un volum d’operacions en l’exercici 2019 inferior a 6.010.121,04 euros i, per conseqüent, no inclourà als contribuents considerats grans empreses.

El termini de l’ajornament serà de sis mesos i no es meritaran interessos de demora durant els tres primers mesos, a partir dels quals es meritarà un interès del 3,75 per cent.

Comerç  

Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació  

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha dissenyat diferents línies d’ajut.

La més rellevant és per a les pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. Aquests ajuts poden ser:

 1. Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat
 2. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000,00 euros).

També hi ha línies dedicades al teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

Altes línies són el programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments o per a la reactivació de l’empresa artesana.

Mesures per al sector turístic

Bonificació de quotes de la Seguretat Social

Amb aquesta finalitat, per tal d’evitar possibles tensions en la tresoreria que puguin experimentar els mencionats col·lectius, es proposa una bonificació de les quotes de seguretat social i una flexibilització en matèria d’ajornaments en el pagament d’impostos, entre d’altres mesures.

Les empreses, excloses les del sector públic, dedicades a activitats turístiques, així com comerç i hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fixe discontinu, podran aplicar una bonificació durant els mencionats mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per contingències comuns, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur, FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment mencionats.

Addicionalment, els beneficiaris de concessions d’instruments de suport financer a projectes industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament del principal i/o dels interessos de l’anualitat en curs, si el venciment és inferior a sis mesos des del 13 de març de 2020 en casos de períodes d’inactivitat, reducció del volum de ventes o interrupció en el subministrament de la cadena de valor que dificulti els pagaments.
 
Per part de la Generalitat de Catalunya, s’ha anunciat que s’aprovarà una moratòria fins al mes de setembre del pagament de la taxa turística, actualment pendent de publicació.

Emprendetur

Es suspenen durant un any i sense cap penalització, el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme en el marc del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa Emprendetur Internacionalització.

Subvencions per professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament pel covid-19  

Ajut de 2.500 euros en un únic pagament.

Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de  turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic.

Es resoldran per ordre cronològic de presentació fins esgotar el pressupost.

Les sol·licituds es tramitaran a través de Canal Empresa.

Ajuts per a autònoms i microempreses del sector turístic  

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic.

 1. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament.
 2. Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació que siguin establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments o activitats d’interès turístic.

Afectacions en el Comerç Internacional

Cada país ha establert diferents mesures en funció de l’impacte del Covid-19 en el seu territori que afecten en major o menor mesura al comerç internacional. En els següents enllaços es detalla informació actualitzada sobre l’impacte d’aquestes mesures en cada país.

 • Recull de mesures recopilades per l’European Enterprise Network (descarregar document).
 • Mapa interactiu de la xarxa Team France Export (clic aquí)

Afectacions de les mesures adoptades pel Govern d’Espanya en l’àmbit de a internacionalització

RDL 11/2020

Despeses de promoció internacional: L’ICEX procedirà a la devolució de les despeses en que les empreses hagin incorregut en concepte de participació a fires o altres activitats organitzades pel mateix ICEX o altres entitats col·laboradores que es vegin cancel·lades en motiu del COVID-19. En cas d’ajornament les empreses hauran de justificar el motiu pel qual no poden participar en la nova edició

RDL 10/2020

Interpretació del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme sobre l’aplicació del “permís retribuït”en relació a activitats d’importació i exportació: La interpretació del Ministeri sobre les activitats d’importació i exportació, considerant exceptuades del permís retribuït les persones treballadores respecte de les activitats d’importació i exportació de tot tipus de productes, béns i materials, en la mesura que es configuren com clau de l’abastiment o del compliment de compromisos de contractes internacionals. (Descarregar PDF amb la Nota Interpretativa)

RDL 8/2020

Es reforça la liquiditat de les empreses exportadores: CESCE posa en marxa, per compte de l’Estat i amb caràcter extraordinari, una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros, amb càrrec a el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per ajudar les empreses a afrontar la situació econòmica provocada pel COVID19.

La línia està destinada a la cobertura de crèdits circulants i permetrà les empreses millorar les seves possibilitats d’accés a finançament bancari. Les cobertures aniran destinades a empreses amb una facturació internacional que representi, al menys, el 33% del seu negoci. A més, es beneficiaran d’aquestes cobertures els exportadors regulars, independentment de la seva facturació internacional, sent aquests aquelles empreses que hagin exportat durant els últims quatre anys de forma continuada.

Aquesta línia podrà atendre les necessitats financeres, incloses les nacionals, incloent el subministrament de béns, la prestació de serveis o qualsevol altre que puguin requerir les empreses. Clic aquí per a més informació

S’agilitzen els tràmits duaners d’importació i exportació: davant d’un hipotètic tancament de les  Dependències i Administracions de Duanes i Impostos Especials degut a que alguns funcionaris es veiessin afectats pel COVID-19, el titular del Departament de Duanes i Impostos Especials podria acordar que acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner corresponent, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials.

Altres afectacions sobre el comerç internacional

Nota Informativa 09/2020 del Departament de Duanes i Impostos especials, sobre la implementació de les disposicions d’origen dels règims preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials (emissió de certificats Form-A, EUR.1, EUR-MED, ATR i figura d’exportador autoritzat). Descarrega aquí

Blank Sailings de les navilieres (viatges cancel·lats): Es preveu la cancel·lació de viatges en les properes setmanes. Es poden conèixer els de Maersk & MSC a través d’aquest enllaç.

Anunci previ de regulació de la rebaixa de les taxes portuàries: Ports de l’Estat treballa en un marc legal per rebaixar les taxes pel coronavirus. Es preveu l’aprovació imminent d’un reial decret per donar cobertura a aquesta reducció de taxes amb l’objectiu de mitigar l’impacte econòmic de l’Covid-19 i afavorir les condicions del comerç exterior.

Requisits per importar productes sanitaris durant el període d’alerta del coronavirus. Vés a l’enllaç

Demandes de productes / oportunitats comercials:

Acció crea un portal per recollir i posar en contacte empreses que ofereixin tecnologia, material sanitari o capacitat de producció pel Covid-19. Accedeix!

Mesures de protecció als treballadors

Adaptació de la jornada laboral

Es converteix en un dret per a aquells treballadors per compte d’altri que tinguin que cuidar al cònjuge o parella de fet o familiars per consanguinitat fins a segon grau. Es refereix a canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball (inclòs el treball a distància).

El treball a distància, haurà de ser prioritari enfront d’altres mesures com la de cessació temporal o reducció de l’activitat.

Reducció de jornada, amb la conseqüent disminució proporcional del salari.

Es pot demanar en els casos previstos en l’Estatut dels Treballadors a més de per necessitat de cuidar a una altra persona. La reducció de jornada especial haurà de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà aconseguir el 100% de reducció de la jornada si resultés necessari.

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Protecció del treball

Segons el RD 09/2020, del 27 de març, no es considera justificat l’acomiadament per causes relacionades amb l’episodi de Covid-19. És una conseqüència de les mesures de flexibilitat que es concreten en l’anterior Reial decret llei 8/2020 que atorga a les empreses flexibilitat per suspendre contractes temporalment o per reduir la reducció de jornada dels mateixos i que, per tant, desautoritza la necessitat de recórrer a l’acomiadament.

Contractació temporal

No es comptabilitzarà en el còmput del contracte temporal el temps en que l’activitat de l’empresa s’interrompi a causa de la crisi sanitària de l’Covid-19. Es garanteix, així, que els contractes temporals (com els de relleu, formatius o d’interinitat) puguin assolir la seva durada màxima efectiva. D’aquesta manera també es garanteix la capacitat de les empreses d’organitzar els seus recursos

Altres mesures

Subministraments

Es permet que els autònoms i empreses puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització; així mateix, se’ls possibilita el canvi de peatge d’accés i l’ajust de la potència contractada a l’alça o a la baixa, sense cap cost.

Mentre duri l’estat d’alarma els autònoms, podran sol·licitar, la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació. Aquestes quantitats es regularitzaran a parts iguals en les factures  corresponents als períodes de facturació en els quals s’integrin els següents sis mesos. Els autònoms i empreses que s’acullin a la suspensió de la facturació recollida en aquest article no podran canviar de comercialitzadora d’electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s’hagi completat aquesta regularització.

Economia Social

Es facilita que les entitats cooperatives s’acullin als mecanismes de flexibilitat en l’ocupació per fer front als efectes derivats de l’emergència sanitària. En el cas que les cooperatives no puguin convocar la seva assemblea general a través de mitjans telemàtics per a acollir-se a les fórmules de suspensió d’ocupació a la seva disposició, es dóna potestat al consell rector de les mateixes per suspendre els contractes de manera total o parcial segons que preveu el Reial decret llei 8/2020,de 17 de març.

Contractació pública.

Els contractes públics de serveis i de subministres de prestació successiva que no puguin executar-se com a conseqüència del COVID-19 quedaran automàticament suspesos fins que la prestació pugui reprendre. Quan el contracte públic  quedi en suspens l’entitat adjudicatària haurà d’abonar al contractista els guanys i perjudicis ocasionats. També es contempla l’ampliació de terminis.
S’exclouen d’aquesta mesura els convenis relacionats amb la sanitat, farmàcia, seguretat, neteja, manteniment de sistemes informàtics, mobilitat, infraestructures i transport.

Flexibilització qüestions persones jurídiques

Videoconferència en les sessions dels òrgans de govern
Encara que els estatuts no ho contemplin, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i dels patronats de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència, assegurant la autenticitat, la connexió bilateral o plurilateral en temps real, amb imatge i so dels assistents. Aquesta regla s’aplicarà també en la realització d’altres comissions. La sessió s’entendrà com a realitzada al domicili de la persona jurídica.


Acords de govern
Els acords d’aquests òrgans de govern podran adoptar-se mitjançant vot per escrit i sense sessió sempre que el President ho decideixi i s’haurà de fer així quan ho sol·licitin almenys dos dels membres del òrgan.

Comptes anuals
Pel que fa a la formulació dels comptes anuals, la obligació de presentació queda suspesa i es reprendrà per tres mesos a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma. Si els comptes ja s’haguessin presentat, la verificació jurídica, en cas necessari, s’allargarà dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.

Societats anònimes cotitzades.
L’obligació de publicar i remetre el seu informe financer anual a la CNMV podrà complir-se fins a sis mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social. Ampliació en 4 mesos la publicació de la declaració intermitja de gestió i informe financer semestral.
La junta general ordinària d’accionistes podrà celebrar-se dins dels primers 10 mesos des del tancament de l’exercici social. El consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència telemàtica y el vot a distància.

Assentaments del registre
Es suspenen els terminis de caducitats dels assentaments de presentació, d’anotacions preventives, de mencions, de notes marginals i d’altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps. El còmput de terminis es reprendrà el dia següent de la finalització de l’estat d’alarma.

Interrupció de terminis de les Administración Públiques

S’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reactivarà en el moment en el que s’aixequi l’estat d’alarma. Això implica que, mentre duri l’estat d’alarma, no es celebraran actuacions judicials y que els terminis processals deixar de córrer.

Tot i així, a la jurisdicció social, el Reial Decret estableix que no serà d’aplicació la suspensió als procediments de conflicte col·lectiu i per la tutela dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret quedaran suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma.
 
Pel que fa als actes del Servei de Mediació, Arbitratge i conciliació en l’àmbit laboral, caldrà esperar al que estableixi la Generalitat de Catalunya properament.

També volem posar de manifest l’impacte del COVID-19 en els contractes entre empreses i en les polítiques de Protecció de dades.

Accedeix al BOE

Accedeix al Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Accedeix al Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials.

Accedeix al Reial Decret llei 09/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral.

Accedeix a l’Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten instruccions sobre el transport per carretera.

Accedeix a l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la que es declara la suspensió d’apertura al públic d’establiments d’allotjament turístic

Accedeix al Reial Decret llei 2/2020, de 18 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Accedeix al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Enllaços d’interès