• L’empresa que tingui un programa compliance i el segueixi, tindrà més facilitats per respondre a la transparència exigida en els contractes amb l’Administració pública
  • La Cambra de Comerç organitza una sessió formativa gratuïta per explicar què és el compliance i l’oportunitat que suposa per a les petites i mitjanes empreses lleidatanes

El fet que qualsevol activitat empresarial desenvolupada per persones jurídiques hagi de respondre penalment de les actuacions que en un moment donat puguin realitzar els seus administradors, treballadors, clients i/o proveïdors ha posat sota els focus un nou model d’autocontrol molt estès als països anglosaxons: els programes de Compliance. Per tal d’explicar a les Pimes -que conformen el 90% del teixit productiu lleidatà- com es poden protegir de situacions i persones que no compleixen les normes existents, la Cambra de Comerç de Lleida i l’Associació Compcat han organitzat una jornada formativa gratuïta que pretenia donar a conèixer i resoldre els dubtes que envolten el Compliance.

Arran de la reforma del Codi penal del 2010, les empreses que puguin acreditar que han implantat un d’aquests programes i que el segueixen en el desenvolupament de la seva activitat poden fins i tot ser eximits de la responsabilitat penal que les actuacions delictives comeses per aquelles persones amb les que mantenen una relació laboral o comercial. De fet, Compliance (en anglès) és la pràctica d’obeir la llei, les regles o peticions ètiques i de bones pràctiques que afectin una empresa. Per això, des del punt de vista del president de l’Associació Compcat, Rafael Sánchez, “es tracta d’una oportunitat per a impulsar l’autocontrol, és a dir per a ser més competitius, per a optimitzar recursos interns i externs, per a dur a terme un codi de bones pràctiques”. Cal assenyalar que en nombroses ocasions, els delictes que es produeixen en una empresa i acaben als tribunals, escapen de la possibilitat de control per part de la persona que la representa o que la tutela, però “si aquestes són capaces de demostrar al jutge que van habilitar mesures de control i que les apliquen en el seu dia a dia, pot esdevenir un atenuant quan no un eximent de la pena”, va dir Sánchez.

En aquest sentit, Sánchez ha recalcat que “posar en marxa un programa Compliance facilita l’accés a la contractació amb l’Administració Pública, ja que si bé a Espanya no és obligatori, si que arran de la Llei de la Transparència es demana que les empreses que en tinguin un d’implantat i que el segueixin”. Així doncs, activar aquesta manera de treballar suposa posicionar-se per davant de la competència i millorar la imatge corporativa de l’empresa, ja que no fa referència només a la legislació que aquesta ha de seguir, sinó també al codi ètic que lluita contra la corrupció i les pràctiques empresarials opaques.

Seguir doncs un programa Compliance implica en primer lloc “realitzar un mapa de riscos“, és a dir, determinar quines activitats poden tenir un grau de risc, en quin grau o probabilitat poden succeir; prendre decisions per evitar-los mitjançant un pla de prevenció i control; establir la persona o persones que de manera individual o col·legiada seran les responsables de dura a terme i vetllar per la implantació efectiva del pla (Compliance Officer); dotar d’autonomia i recursos així com de capacitat de decisió a aquestes persones per tal que puguin imposar sancions a qui incompleixi el programa establert; obrir un canal de denúncies i fer-ne el corresponent seguiment; i finalment assessorar i formar el personal directiu i laboral per tal que desenvolupin la seva activitat d’acord a la normativa vigent”.

La complexitat per establir quina formació han de tenir les persones que realitzin el pla i les tasques que se’n deriven, a dut a l’Associació Compcat a pensar en la necessitat d’un estatut professional que ho estableixi. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que “ha de ser algú de la casa, que conegui els processos i l’activitat que desenvolupa l’empresa, però alhora que conegui la legislació per això en nombroses ocasions es crea un ens col·legiat que engloba el personal de recursos humans, del departament de qualitat o d’auditoria de les empreses”. De fet, la figura del Compliance Officer està agafant força i ja es perfila com una professió de futur que es basa en la necessitat de conscienciar totes les persones que integren una empresa de la necessitat de complir la llei.

Així doncs, tenir un programa compliance consisteix principalment a establir les polítiques i els procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, treballador i agents vinculats compleixen amb el marc normatiu que els és d’aplicació, un marc que es modifica continuadament i que obliga a posar-se al dia pel que fa a lleis però també els compromisos amb els clients, proveïdors o tercers i especialment pel que fa als codis ètics que l’empresa es compromet a respectar.

Fotografies de l’acte